söndag 4 december 2011

Bloggarupprop: Frige dem som fängslats för sin åsikt!

Frihetssmedjan gjorde mig uppmärksam på blogguppropet för att frige de bloggare som fängslats för sin åsikt. Jag har skrivit under på detta upprop. Än är det inte för sent att lägga även ditt namn till listan.Den arabiska våren har övergått i en blodig höst!

Jag återger här uppropet i sin helhet:

Frige dem som fängslats för sin åsikt! När pressfrihet inskränks och medier kontrolleras av statliga eller andra intressen, blir det medborgares uppgift att peka på missförhållanden. Internets medborgarjournalister är en viktig motor för utveckling av demokrati i många länder. Med bloggar och andra sociala medier som publiceringsplattform lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen i ett hårt kontrollerat medielandskap fram i ljuset.

Som den arabiska vårens historiska händelser visat är bloggare inte bara medborgarjournalister. Med sig bär de även hoppet om demokrati, fred och värdighet. Yttrandefriheten på nätet har blivit en av de främsta skiljelinjerna mellan demokrati och diktatur. Här lyfts orättvisor och missförhållanden i vardagen och med pennans makt arbetas det för förändring. Situationen för dem som engagerar sig för demokratisk förändring har på många håll hårdnat. I flera länder förföljs och fängslas aktiva som via sociala medier varit kritiska till sittande regim.

Ett exempel på det är de öden som drabbat de egyptiska bloggarna Alaa Abd El Fattah och Maikel Nabil. Alaa Abd El Fattah är en av centralfigurerna i den sedan många år enormt stora och levande egyptiska bloggosfären. Redan 2006 greps han, då av Mubaraks regim, för att statuera exempel. Bloggare som kritiskt diskuterade det som hände i Egypten ansågs vara ett hot. Tyvärr har det inte förändrats och i den demokratiprocess som pågår är situationen allvarlig. Sedan en dryg månad har Alaa åter suttit inspärrad. Denna gång av det i Egypten nu styrande militärrådet.

Hans tid i fångenskap förlängs med två veckor i taget, vilket orsakar stor oro i hans familj och särskilt hos hans höggravida hustru. Processen mot honom handlar med all önskvärd tydlighet om att inför det nyss avslutade valet tysta en viktig politisk knutpunkt i denna unga proteströrelse, som tidigare i år störtade diktatorn Mubarak och nu återigen protesterar mot vad man ser som fortsatta politiska orättvisor. Ytterligare en medborgarrättsaktivist, Maikel Nabil, har sedan slutet av mars i år suttit inspärrad, anklagad för att i sin blogg ha förvrängt den egyptiska militärregimens slogan "Militären och folket är en enad hand".

Han diskuterade och kritiserade utvecklingen efter Mubaraks fall under rubriken "Militären och folket är aldrig en enad hand". Detta tolkade militärregimen som en attack mot systemet och fängslade Maikel, som nu avtjänar ett treårigt fängelsestraff för högförräderi. Alaa och Maikel är långt ifrån ensamma. De används dessutom som varnande exempel för att skrämma andra att inte utmana och kritisera orättvisor eller tala i situationer när andra tiger. I en demokrati under uppbyggnad är detta tecken på en farlig utveckling som omvärlden bör reagera på.

Vi som undertecknar detta har alla, liksom Alaa och Maikel, valt att delta i den offentliga samtalet via bloggar och andra sociala medier. Vi vill och hoppas att fler vill lyfta frågan om vikten av det fria ordet och därtill visa för omvärlden att vi ser och vi bryr oss. Åsikts- och yttrandefriheten måste respekteras, och alla bloggare som fängslats för sina åsikters skull måste omedelbart friges! Vårt budskap är klart: Frige det fria ordets förkämpar!

---

Free the imprisoned Egyptian bloggers! In times when freedom of the press is supressed and media controlled by government or other interests, the responsibility of pointing out wrong-doings, falls to the citizens. The civil journalism found on the internet form an integral engine for developing democracy in many countries. With blogs and other social media as their tools, they expose injustice and misconduct in the society, even when the media landscape is being completely controlled.

As the Arab Spring's historical events have shown, bloggers are not only citizen-journalists. With them they carry the hope of democracy, freedom and dignity to all. Freedom of speech on the internet, has become one of the most important dividing lines between dictatorship and democracy. Here you lift injustice and wrong-doings in the every-day life, and with the might of the pen you work towards change. In many places the situation, for those that are engaged in democratic change, has become increasingly difficult.

Several countries imprison or persecute people that critize their governments openly in social media. One example of this is the faith of the Egyptian bloggers Alaa Abd El Fattah and Maikel Nabil. Alaa Abd El Fattah is one of the main activists in the large and lively egyptian bloggoshere. In 2006 he was arrested, by the Mubarak regime, to set an example to other bloggers. Bloggers that critically discussed the things that happened in Egypt were regarded as a threat. Unfortunately nothing has changed and today the process of democratization is endangered by this. About a month ago, Alaa was imprisoned again.

This time it was the ruling Military Council of Egypt. His time in captivity is prolonged by two weeks at a time, which causes his family great concern, and especially his pregnant wife. The process against him shows that the aim is to silence an important node in the movement for democracy in Egypt, before the election. Earlier this year this movement toppled the dictator Mubarak, and it is once again taking the protests out to the streets. Yet another civil rights activist, Maikel Nabil, has been in prison since the end of March this year, accused of distortion of the slogan ofthe Egyptian Military Council, 'the army and the people are one hand', at his blog.

He discussed and ciritized the development after the fall of Mubarak, under the heading "The army and the people are never one hand". This was interpreted by the regime as an attack on the system, and Maikel is now serving a three-year sentence for high treason. Alaa and Maikel are far from alone. In addition, they are used as warning examples to intimidate others not to challenge and critisize injustice, or speak in situations where others remains silent. In a democracy-under-construction, this is a sign of a dangerous development that the surrounding world ought to react on.

We, the undersigned, have all, just as Alaa and Maikel, choosen to participate in the public conversation through blogs and other social media. We hope that more people wants to raise the issue of the importance of free speech, and show the surrounding world that we take notice and that we care. Freedom of speech and thought must be respected, and all bloggers that are being imprisoned because of their opinions must be freed immediately! Our message is clear: Free the champions of free speech!

skriv under vet jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar