söndag 28 oktober 2012

Anarkistisk historia: Makhnovism del 1.

Makhnovism är ett samlingsbegrepp för ett flertal politiska och ekonomiska teorier som utvecklades av den revolutionäre ledaren Nestor Makhno och av andra teoretiker som sade sig bära hans arv vidare. Under Makhnos egen livstid var makhnovismen en anarkistisk lära som motsatte sig staten, politiska partier och byråkrati. Istället ville Makhno ersätta statsapparaten med decentraliserade kommuner administrerade av bönder och arbetare. Makhnovismen vidareutvecklade Peter Kropotkins idéer om anarkokommunismen. Dessutom är makhnovismen en viktig beståndsdel i det som kom att kallas "plattformism". I början av 1918 skrev den nya bolsjevikregimen på Brest-Litovskavtalet och slöt därmed fred med Centralmakterna. Avtalet innebar även att stora delar av Sovjetunionen, inklusive Ukraina, skänktes till Centralmakterna. Partisanförband bildades och inledde gerillakrig mot tyskarna och österrikarna. Nestor Makhno var en av huvudorganisatörerna av dessa partisangrupper, vilka sammanslöt sig som Ukrainas Revolutionära Befrielsearmé (URBA), även känt som Svarta Armén efter färgen på deras anarkistiska svarta fana. Armén kallades alternativt för "maknovisterna" eller "makhnovshchina". URBA stred även mot den antikommunistiska "Vita armén", den bolsjevikiska "Röda armén" och de antisemitiska pogromisterna. I områden där URBA fördrev fiendearméer fanns det bönder och arbetare som försökte avskaffa kapitalismen och staten genom att organisera sig själva i byråd, kommuner och arbetareråd. Mark och industrier exproprierades och drevs genom självförvaltning. De ukrainska makhnovisternas ekonomi baserades huvudsakligen på fritt utbyte av varor och tjänster mellan lantliga och urbana samhällen.
Maknovisternas flagga med måttot: "Död åt alla som motsätter sig arbetarnas frihet!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar